We współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej, Dział zamówień publicznych i dotacji naszej Kancelarii pragnie zapoznać Państwa z kolejnym zagadnieniem związanym z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 roku nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Poniżej przybliżamy Państwu niezwykle istotną kwestię, jaką jest forma oferty, którą będą Państwo składać w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, toczących się od dnia 1 stycznia 2021 roku. Według nowego PZP forma oferty zależy od rodzaju postępowania, w którym jest składana.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii przewiduje szereg rozwiązań mających na celu wprowadzenie instytucji tzw. sygnalistów oraz ochronę tych osób przed działaniami odwetowymi. Za sprawą ww. dyrektywy, polskie prawo chronić będzie sygnalistów, czyli osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń prawa Unii, pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą (definicja ta może zostać rozszerzona przez ustawodawcę krajowego, w tym również na zgłoszenia naruszeń przepisów prawa polskiego). Dyrektywa ustanawia ochronę dla osób zgłaszających naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii, takich jak: zamówienia publiczne, bezpieczeństwo transportu i produktów, ochrona konsumentów, środowiska, prywatności i danych osobowych czy zdrowia publicznego.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 W dniu wczorajszym (28.12.2020 r.) w godzinach popołudniowych PFR poinformował, iż termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej z ZUS O/Bielsko-Biała, informuje, iż od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

W związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominamy, iż do dnia 31.12.2020 r., przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), mają obowiązek dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Beneficjenta do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (§ 11 pkt 11 Regulaminu Programu Tarcza Finansowa PFR).