Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces rozliczenia/umorzenia subwencji finansowej otrzymanej przez MŚP oraz mikroprzedsiębiorców w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 1.0. Proces ten będzie koordynowany przede wszystkim przez bank, za pośrednictwem którego otrzymaliście Państwo subwencję.

W załączeniu przesyłamy aktualny regulamin programu, który został zmieniony na potrzeby procesu rozliczania subwencji.

 

Podkreślamy, iż najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez PFR jest możliwość ubiegania się o umorzenie 100% subwencji, w przypadku gdy MŚP lub mikroprzedsiębiorca spełniają poniższe warunki:

a)         nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), (ii) nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub (iii) nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi;

b)         ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD:

i. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

ii.18.12.Z Pozostałe drukowanie;

iii. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

iv. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

v. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

vi. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

vii. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

viii. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

ix. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

x. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

xi. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

xii. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

xiii. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

xiv. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

xv. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

xvi. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

xvii. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

xviii. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

xix. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

xx. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

xxi. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

xxii. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

xxiii. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

xxiv. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

xxv. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

xxvi. 74.20.Z Działalność fotograficzna;

xxvii. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

xxviii. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;

xxix. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

xxx. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

xxxi. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

xxxii. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

xxxiii. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

xxxiv. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

xxxv. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

xxxvi. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

xxxvii. 85.59.A Nauka języków obcych;

xxxviii. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

xxxix. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

xl. 86.90.D Działalność paramedyczna;

xli. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

xlii. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

xliii. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

xliv. 91.02.Z Działalność muzeów;

xlv. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

xlvi. 93.12.Z Działalność klubów sportowych;

xlvii. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

xlviii. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

xlix. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

I. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

Ii. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

lii. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

liii. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

liv. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

c) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (B) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; oraz

d) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące procesu rozliczenia/umorzenia subwencji, które zaprezentował PFR na swojej stronie internetowej:

Procedura rozliczenia subwencji nie będzie dotyczyła przedsiębiorcy, który otrzymał subwencję, jeśli:

  • dokonał spłaty subwencji finansowej w całości,
  • PFR wystosował w stosunku do przedsiębiorcy wezwanie do zwrotu subwencji finansowej, lub
  • nie posiada aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej (przedsiębiorca nie posiada zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej) oraz nie odnowiono tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, chyba że bank, za pośrednictwem którego otrzymano subwencję finansową,  umożliwia odnowienie relacji w innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu.

Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej.  Przeprowadzić go będzie mogła - jednoosobowo - osoba, która posiada dostęp do Twojej bankowości elektronicznej w tym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu. W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

 

Krok 1.  Otrzymanie propozycji PFR

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia przedsiębiorcy subwencji finansowej, bank przedstawi - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Na początku, po otrzymaniu tej propozycji PFR, przedsiębiorca będzie mógł się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będzie miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyska dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej przedsiębiorca ma obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia przedsiębiorcy subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia przedsiębiorcy subwencji finansowej.

 

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia

Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej należy zweryfikować jego treść. Sprawdzić m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Należy uzupełnić wymagane oświadczenia. Co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że przedsiębiorca zgadza się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będzie można później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych

Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola przedsiębiorca będzie jednak musiał wypełnić sam.

Chodzi tu o wypełnienie:

  • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
  • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia. 

Będzie można zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie. Należy sprawdzić wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, należy je wyjaśnić w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale w terminie na jego złożenie.

 

Krok 4. Podpisanie oświadczenia

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

 

Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR

Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

 

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR

Po rozpatrzeniu oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli przedsiębiorca go nie złoży, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

  1. Decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli przedsiębiorca nie jest uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie można liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.

Subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez przedsiębiorcę od banku harmonogramem spłat. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono przedsiębiorcy subwencję finansową;

  1. Decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

W takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przedsiębiorcy tej decyzji PFR;

  1. Decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

W takim przypadku: PFR poinformuje przedsiębiorcę o przyczynach takiego stanu rzeczy, wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego, a po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

 

Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione przedsiębiorcy w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.