Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w najbliższych dniach rozpoczną się pierwsze procesy rozliczenia/umorzenia subwencji uzyskanej w programie rządowym „Tarcza Finansowa PFR” 1.0.

W skrócie przypominamy zasady i kroki właściwe w tym procesie. Natomiast  w załączeniu przesyłamy również pomocne materiały edukacyjne udostępnione przez PFR pod linkami: https://pfrsa.pl/dam/jcr:b0aee6fa-f81b-4c21-ab09-564e84d366f3/TF-1-0-prezentacja-MIKRO; https://pfrsa.pl/dam/jcr:5b6ac0b3-c7ac-4cec-9316-b87827248ed3/TF-1-0-prezentacja-MSP.

 

 1. Najistotniejszym krokiem jest określenie daty, tzw. rocznicy otrzymania subwencji przez przedsiębiorcę. Na najprostszym przykładzie, jeżeli przedsiębiorca otrzymał subwencję na konto w dniu 4 maja 2020 r. – datą rocznicy jest 4 maja 2021 r. Proszę również pamiętać, iż w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał drugi przelew, np. wyrównanie subwencji po zakończonej procedurze odwoławczej – bierzemy pod uwagę tylko datę pierwszego przelewu dla określenia rocznicy.
 2. 10 dni przed datą rocznicy należy uważnie śledzić stronę banku, za pośrednictwem którego wnioskowaliśmy o subwencję, będą się tam pojawiać najważniejsze informacje, a przede wszystkim pojawi się tzw. roboczy wniosek o umorzenie subwencji, zaproponowany przez PFR.
 3. Począwszy od daty rocznicy przedsiębiorca będzie miał 10 dni roboczych na edycję wniosku zaproponowanego przez PFR, tzn. będzie musiał uzupełnić dane niewprowadzone przez PFR, np. wysokość straty gotówkowej w przypadku MŚP, a także zweryfikować dane już prowadzone przez PFR, np. poziom zatrudnienia. Jeżeli będą zachodziły rozbieżności danych, w pierwszej kolejności należy zweryfikować je we właściwych organach, np. ZUS.
 4. Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku należy złożyć oświadczenie o rozliczeniu. Musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Przypominamy też, że nie jest potrzebne załączanie do wniosku pełnomocnictwa osoby podpisującej oświadczenie – natomiast pełnomocnictwo to przedsiębiorca ma obowiązek zachować, w przypadku ew. kontroli PFR.
 5. Następnie nastąpi weryfikacja wniosku przez PFR oraz wydanie odpowiedniej decyzji PFR.
 6. Jeżeli subwencja nie ulegnie umorzeniu w 100% - przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu odpowiedniej jej części co nastąpi za pośrednictwem banku, który będzie określał harmonogram spłat.

 

Podkreślamy również, iż zgodnie z informacjami PFR, beneficjenci, którzy łącznie spełniają warunki nowego regulaminu uprawniające do umorzenia 100% subwencji PFR 1.0 nie będą musieli wykazywać straty gotówkowej i utrzymania stanu zatrudnienia (MŚP) oraz utrzymania stanu zatrudnienia (mikroprzedsiębiorcy). Będą wówczas badane jedynie przesłanki dla 100% umorzenia (takie same dla MŚP i mikroprzedsiębiorców):

 1. nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), (ii) nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub (iii) nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania subwencji finansowej do daty wydania decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi;
 2. ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG albo KRS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD (54 kody wskazane w regulaminie);
 3. odnotowali co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (B) w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz
 4. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

 

Powyższe warunki podlegają badaniu nie później niż w terminie 10 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu.

 

 • Spadek obrotów będziemy wskazywać tak, jak miało to miejsce przy tarczy 2.0.:
 • wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w deklaracji JPK V7M - w przypadku Beneficjentów będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie
 • wartość sprzedaży towarów i usług wykazaną w deklaracji JPK V7K (w zakresie sprzedaży za dany miesiąc - w przypadku Beneficjentów, będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kwartalnie
 • przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód z działalności w rozumieniu ustawy PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT:
 • będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
 • będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,
 • świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 • niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT),
 • rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

kwota wyliczona przez Beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków - w stosunku do Beneficjenta korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT)

 

W zakresie kodów PKD istotnym jest również następujące zagadnienie podklas i grup PKD: Czy jeśli w KRS/CEIDG zamiast konkretnego symbolu kodu PKD (np. 55.10.Z) wskazano całą grupę (np. 55), to taki zapis kodu może umożliwić beneficjentowi uzyskanie umorzenia całej subwencji finansowej?

W sytuacji, gdy beneficjent - według stanu na 31 grudnia 2019 r. - ujawnił w KRS albo CEIDG (w zależności od formy prawnej beneficjenta), kod PKD na poziomie wyższym niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem wskazane w Programie kody PKD na poziomie podklasy, to warunek prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kodów PKD wskazanych w Regulaminie uznaje się za spełniony, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca faktycznie prowadził działalność w ramach wskazanych w Programie kodów PKD na poziomie podklasy.

 

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby być zwolnionym z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w części lub w całości?

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w ramach wskazanych w regulaminie kodów PKD, po spełnieniu warunków określonych w Programie, zostaną zwolnieni z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości.

W pozostałych przypadkach maksymalna wartość umarzanej subwencji to 75%, wówczas warunki umorzenia subwencji są inne dla Mikroprzedsiębiorców i MŚP.

 

W przypadku MŚP, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 75%, przedsiębiorca musi łącznie spełnić następujące warunki:

 • prowadzić nieprzerwanie działalność gospodarczą w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej,
 • utrzymać co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz
 • wykazać skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji finansowej.

 

W przypadku Mikroprzedsiębiorców nie jest wymagane spełnienie trzeciego z powyższych warunków, aby uzyskać 75% umorzenie subwencji.

 TARCZA 1.0 ROZLICZENIE MIKRO

TARCZA 1.0 ROZLICZENIE MSP

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.