Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie przyznania odszkodowania ryczałtowego za przekierowanie lotu do innego portu lotniczego.

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy pasażerem a Austrian Airlines, który zwrócił się do przewoźnika lotniczego z żądaniem wypłaty odszkodowania ryczałtowego ze względu na przekierowanie jego lotu z lotniska końcowego Berlin Tegel na lotnisko Berlin Schönefeld i wylądowanie z blisko godzinnym opóźnieniem. Podstawę roszczeń pasażera stanowiło rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46, s. 1). W odpowiedzi spółka Austrian Airlines podniosła, że samo przekierowanie lotu do pobliskiego portu lotniczego nie prowadzi do powstania prawa do odszkodowania ryczałtowego, które powstaje w razie odwołania lotu lub co najmniej trzygodzinnego jego opóźnienia w chwili przylotu.

 

Na kanwie powyższego sporu, dokonując wykładni ww. rozporządzenia, TSUE podzielił pogląd Austrian Airlines, stwierdzając, iż przekierowanie lotu do portu lotniczego obsługującego to samo miasto, tę samą aglomerację lub ten sam region nie skutkuje powstaniem po stronie pasażera prawa do odszkodowania z tytułu odwołania lotu.

 

TSUE jednocześnie dodał, iż przedsiębiorstwo lotnicze jest zobowiązane do zaoferowania pasażerowi z własnej inicjatywy pokrycia kosztów transportu do pierwotnie przewidzianego docelowego portu lotniczego lub, w stosownym przypadku, do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z tym pasażerem.

 

Prawo do zwrotu kosztów:

W razie niewywiązania się przez przedsiębiorstwo lotnicze z ciążącego na nim obowiązku pokrycia tych kosztów, po stronie pasażera powstaje prawo do zwrotu wydatkowanych przezeń kwot, które w świetle okoliczności danego przypadku okazały się niezbędne, odpowiednie i rozsądne w celu złagodzenia skutków uchybienia, którego dopuściło się przedsiębiorstwo lotnicze. Naruszenie obowiązku pokrycia kosztów nie skutkuje natomiast powstaniem po stronie pasażera prawa do odszkodowania ryczałtowego w wysokości 250, 400 lub 600 EUR.

 

Odszkodowanie ryczałtowe należne za co najmniej 3-godzinne opóźnienie:

Pasażer jest natomiast co do zasady uprawniony do odszkodowania ryczałtowego, jeżeli dotarł do swego miejsca przeznaczenia, czyli do pierwotnie przewidzianego docelowego portu lotniczego lub do innego  uzgodnionego z nim  pobliskiego  miejsca, co  najmniej  trzy godziny po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu. TSUE wskazał, iż w celu określenia wielkości opóźnienia w chwili przybycia, za punkt odniesienia należy przyjąć godzinę, o której pasażer ten dotarł, po zakończeniu dodatkowego przewozu, do pierwotnie przewidzianego portu lotniczego lub, w stosownym przypadku, do innego pobliskiego miejsca docelowego uzgodnionego z przewoźnikiem lotniczym.

 

Omawiany wyrok jest niewątpliwe istotny z punktu widzenia praktyki dochodzenia roszczeń przez pasażerów od przewoźników lotniczych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-826/19 Austrian Airlines z dnia 22 kwietnia 2021 r.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.