Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k. 

 

Informujemy, iż z dniem 20.03.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 9.04.2021 r. Tekst rozporządzenia przesyłamy w załączeniu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze jego postanowienia.

  1. DZIAŁALNOŚĆ GALERII HANDLOWYCH

 

Centra i galerie handlowe są zamknięte - z wyjątkiem prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych oraz handlu detalicznego polegającego na sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021),

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c) artykułów toaletowych, Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 512

d) środków czystości,

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493 oraz z 2021 r. poz. 255),

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

h) gazet lub książek, lub kuponów gier losowych,

i) artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli,

j) artykułów dla zwierząt domowych,

k) usług telekomunikacyjnych,

l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

m) paliw

 

Możliwe jest prowadzenie nadal również działalności usługowej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

b) optycznych,

c) medycznych,

d) bankowych,

e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,

f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,

h) myjni samochodowych,

i) ślusarskich,

j) szewskich,

k) krawieckich,

l) pralniczych,

m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

 

 2. HOTELE

 

Co do zasady hotele pozostają zamknięte. Możliwe jest jedynie świadczenie usług hotelarskich przez hotele pracownicze (działalność ujęta pod kodem PKD 55.90.Z) oraz przez pozostałe hotele wyłącznie dla m.in. niżej wymienionych osób legitymujących się odpowiednimi dokumentami (szczegółowy katalog znajduje się w rozporządzeniu - §9 ust. 3 i 4):

 

dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;

dla kierowców wykonujących transport drogowy;

dla członków obsady pociągu,

dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych  z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;

dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;

dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;

 dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych

i inne …………

 

3. SPORT I REKREACJA

 

Zamknięte są:

  • baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych)
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
  • stoki narciarskie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

 

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

- dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy

- bez udziału publiczności

- z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi.

 

4. POZOSTAŁE NAKAZY I ZAKAZY

 

Nowe rozporządzenie podtrzymuje dotychczas obowiązujące pozostałe zakazy i nakazy, m.in. nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, zasady dotyczące imprez i spotkań oraz zgromadzeń publicznych, wytyczne dla działalności gastronomicznej, zasady odbywania kwarantanny i przekraczania granic państwowych.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.