Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W związku z wydanym w dniu 26 lutego 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzającym nakaz zasłaniania ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek, poniżej przekazujemy najistotniejsze informacje w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej na terenie zakładu pracy.

Rozporządzenie w §10 ust. 3 pkt 3 mówi o  obowiązku pracodawcy zapewnienia osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, a także o obowiązku zapewnienia albo odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m albo środków ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (m.in. maseczki).

Jednocześnie rozporządzenie pozwala pracodawcy podjąć decyzję o obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy - §25 ust. 1 pkt 2 lit c. Tym samym pracodawca może przesądzić o tym, że w zakładzie pracy noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe.

Natomiast w przypadkach szczególnych, na kanwie przepisów ogólnych KP pracodawca powinien zapewnić pracownikom maseczki w ramach obowiązków BHP (jako środki ochrony indywidualnej). Dotyczy to w szczególności takich stanowisk pracy, których charakter daje potencjalną możliwość zarażenia (np. obsługa klienta, praca w warunkach i otoczeniu o dużej ekspozycji na kontakt z różnymi osobami, itp.).

Rozporządzenie nie rozróżnia jaki rodzaj maseczek jest dopuszczony do używania, co pozwala na stosowanie wszystkich ich rodzajów, również tych bawełnianych (wielokrotnego użytku).

 § 25

  1. Do dnia 14 marca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

(…)

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1. a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  2. b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  3. c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  4. d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  5. e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

 § 10

(…)

  1. Do dnia 14 marca 2021 r.:

(…)

3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

  1. a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  2. b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

 

Art. 237(6) [Środki ochrony indywidualnej]

1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

2. (uchylony)

3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

 

 UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.