Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej z ZUS O/Bielsko-Biała, informuje że osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS plus”.

Jakie trzeba spełnić warunki

  • prowadzenie działalności na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.
  • prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku (w 2020 r.) nie krócej niż 60 dni,
  • przedsiębiorca:

          -  nie rozliczał się w formie karty podatkowej i nie był zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT - warunki te trzeba spełniać łącznie,

          -  nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),

          -  nie spełnia warunków do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

          -  nie wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Kto powinien złożyć dokumenty najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzili działalność gospodarczą w 2020 r. i nie korzystali z „małego ZUS” lub „małego ZUS plus”,
  • w styczniu 2021 r. rozpoczęli lub wznowią prowadzenie działalności gospodarczej, którą prowadzili w 2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystali w 2020 r. z „małego ZUS plus”.

 

Kto powinien przekazać dokumenty w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”

Przedsiębiorcy, którzy:

  • rozpoczną lub wznowią działalność gospodarczą później niż w styczniu 2021 r., a którą prowadzili w 2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystali w 2020 r. z „małego ZUS plus”,
  • będą korzystali z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w styczniu 2021 r.

 

Jak długo można korzystać z „małego ZUS plus”

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli korzystałeś z „małego ZUS” w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

 

Czy można zrezygnować z „małego ZUS plus”

Zrezygnować można w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Nie zgłoszenie się do niej w terminie też jest uznawane za rezygnację z „małego ZUS plus”.

 

Jaka podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne

Składka płacona jest od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobierał zasiłek.

 

Więcej szczegółów w linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-w-2021-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2723907

 

Kontakt z ZUS:

-    Kontakt telefoniczny z ZUS od 21 września br.

-    Kontakt telefoniczny do Doradców ds. ulg i umorzeń

-    E-wizyta w ZUS

-    Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

 

 Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.