We współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej, Dział zamówień publicznych i dotacji naszej Kancelarii pragnie zapoznać Państwa z kolejnym zagadnieniem związanym z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 roku nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Poniżej przybliżamy Państwu niezwykle istotną kwestię, jaką jest forma oferty, którą będą Państwo składać w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, toczących się od dnia 1 stycznia 2021 roku. Według nowego PZP forma oferty zależy od rodzaju postępowania, w którym jest składana.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej progom unijnym lub większej - ofertę, w tym oświadczenie JEDZ składa się w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wymogi dochowania formy elektronicznej reguluje kodeks cywilny, zgodnie z którym do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej należy złożyć oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  W ślad za eIDAS1 - kwalifikowany podpis elektroniczny" oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

 

Co warte podkreślenia ważność certyfikatu ocenia się według momentu podpisania oferty. Jeżeli w okresie ważności certyfikatu oferta została podpisana, taka oferta wywołuje skutki prawne bez względu na późniejsze wygaśnięcie certyfikatu. W przypadku natomiast postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów o wartości mniejszej od progów unijnych ofertę, w tym tzw. „oświadczenia wstępne”  będzie trzeba składać, również pod rygorem nieważności:

  • formie elektronicznej (formę tę należy rozumieć tak samo jak w przypadku postępowań powyżej progów unijnych) lub
  • w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub
  • w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

 

Podpis zaufany określony został przez ustawę z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z tą ustawą, podpis zaufany jest to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność zapewniane są przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

Podpis ten zawiera:

  1. dane identyfikujące osobę składającą podpis;
  2. identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony;
  3. czas jego złożenia;

 

Podpis osobisty uregulowany jest w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i zdefiniowany jako zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu osobistego.

Rozwiązanie polegające na tym, że forma oferty zależy od tego czy postępowanie jest prowadzone poniżej czy też powyżej progów unijnych należy oceniać pozytywnie. Mikro-przedsiębiorcy czy też mali przedsiębiorcy, którzy dotychczas brali udział jedynie w postępowaniach poniżej progów unijnych nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z wyrobieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lecz będą mogli w tych postępowaniach wykorzystywać bezpłatny podpis osobisty bądź podpis zaufany.