Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W załączeniu przesyłamy treść nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze jego postanowienia:

 1. Ograniczona została działalność hoteli. Od 28.12.2020 r. do dnia 17.01.2021 r. hotele mogą prowadzić działalność wyłącznie:

- w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

- dla osób wykonującymi zawód medyczny,

- dla członków załogi statku powietrznego,

- dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,

- dla kierowców wykonujących transport drogowy,

- dla członków obsady pociągu,

- dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,

- dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poza miejscem stałego zamieszkania;

- dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych,

- dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

- dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych,

- dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

- dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,

- dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,

- dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

- dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

 

Rozporządzenie określa też na nowo szczegółowo dokumenty, które potwierdzą ww. okoliczności uprawniające do pobytu w hotelu.

 

 1. Ograniczenie w działalności galerii handlowych:

Od 28.12.2020 r. do  17.01.2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 1.  żywności
 2.  produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 3.  artykułów toaletowych,
 4.  środków czystości,
 5.  produktów leczniczych, w tym przez apteki lub punkty apteczne,
 6.  wyrobów medycznych,
 7.  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 8.  gazet lub książek, lub kuponów gier losowych,
 9.  artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli,
 10.  artykułów dla zwierząt domowych,
 11.  usług telekomunikacyjnych,
 12.  części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,
 13.  paliw.

 

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

b) optycznych,

c) medycznych,

d) bankowych,

e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,

f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,

h) myjni samochodowych,

i) ślusarskich,

j) szewskich,

k) krawieckich,

l) pralniczych,

m) gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

 

3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

 

 

 1. Wszelkie formy aktywności sportowej od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. zostają ograniczone do sportu wykonywanego zawodowo:

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

 

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 

 1. Zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową:

Od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

1) wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.         

  

 1. Zostaną zamknięte wszystkie stoki narciarskie.

  

 1. Dotychczas obowiązujące pozostałe obostrzenia zostają utrzymane, z tym, że okres ich obowiązywania przesunięto właśnie do dnia 17.01.2021 r.

  

 1. Rozporządzenie przewiduje zniesienie niektórych obostrzeń w stosunku do osób, które zostaną zaszczepione.

  

 1. Obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy RP (10 dni):

Od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy także osób przekraczających tę granicę:

1) statkiem powietrznym;

2) transportem kolejowym;

3) pojazdem samochodowym:

 1.  będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego
 2.  przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 3.  służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub     międzynarodowego transportu kombinowanego
 4.  przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.