Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego zamieszczamy informacje dotyczące wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0.

Ustawa wprowadza kolejne formy wsparcia w ramach Tarczy 6.0.

Wnioski o wsparcie z ZUS można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe –  wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą (według PKD), kodem:

 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Warunkiem jest uzyskanie 75% spadku przychodów w relacji do przychodów w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie (2080 zł albo 1300 zł) i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest uzyskanie przychodu w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. oraz wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski od 15 stycznia 2021 r.

Przysługuje osobie:

 • która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2718668

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0/2718628

 

Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Przysługuje płatnikom, którzy:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • złożyli deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że są zwolnieni z tego obowiązku).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-listopad-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2718738

 

Zwolnienie z opłacania składek od umów cywilnoprawnych dla wybranych branż – wnioski od 1 stycznia 2021 r.

Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/2718718

 

UWAGA

Przedsiębiorcy, którzy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca 2020 roku złożyć deklaracje rozliczeniowe.

Szczegóły w linku: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-6_0-wazne-jest-zlozenie-deklaracji-rozliczeniowej/3736733

 

Kontakt z ZUS:

-    Kontakt telefoniczny z ZUS od 21 września br.

-   Kontakt telefoniczny do Doradców ds. ulg i umorzeń

-   E-wizyta w ZUS

-   Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS