Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przedstawia Państwu kolejne opracowanie dotyczące zmian ustawy prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 roku, przygotowane przez Dział zamówień publicznych i dotacji Kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Z punktu widzenia Wykonawców, istotną nowość w prawie zamówień publicznych stanowi katalog zakazanych postanowień umownych (por. art. 433 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych). Do ustawy został bowiem wprowadzony katalog postanowień, których Zamawiający nie może wprowadzić do projektowanej umowy, tzw. katalog klauzul abuzywnych. Wprowadzenie ww. katalogu do nowej ustawy należy ocenić jako zmianę zdecydowanie korzystną dla Wykonawców. Zgodnie z nowymi regulacjami, Zamawiający nie będą mogli już obciążać Wykonawców odpowiedzialnością za opóźnienia, które nie były przez nich zawinione chyba, że będzie to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Zrównoważone warunki umowy powinny przewidywać kary dla Wykonawcy, w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu świadczenia nastąpiło z winy Wykonawcy (zwłoka) albo co najmniej z przyczyn leżących po jego stronie. Jako klauzulę niedozwoloną nowe Prawo zamówień publicznych określa także przypadek określenia w umowie odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Nowe przepisy zakończą także praktykę nakładania kar umownych za działania niezwiązane z przedmiotem zamówienia lub jego realizacją.

 

Ostatnia z wprowadzanych klauzul niedozwolonych ma swoje umocowanie w orzecznictwie oraz doktrynie i dotyczy zakazu ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Przepis ten nie zakazuje ograniczania wartości lub wielkości świadczenia, nakazuje jednak w takim przypadku określenie minimalnych parametrów „pewnej” części zamówienia. Przykładowo: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 20% wartości umowy i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli w projektowanej umowie znajdą się klauzule abuzywne, Wykonawca będzie mógł złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która z kolei będzie mogła stwierdzić niezgodność umowy z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy. Jeśli nie doszło jeszcze do zawarcia umowy, Krajowa Izba Odwoławcza będzie mogła nakazać zmianę postanowienia umownego albo jego usunięcie.