Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

Przypominamy o zasadach rozliczania kwoty uzyskanej subwencji z PFR dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP. W każdym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić 25% kwoty subwencji. Poniżej skrótowo najważniejsze przesłanki pozwalające uniknąć zwrotu subwencji na wyższym poziomie.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

1. Umorzenie 75% subwencji (zwrot tylko obowiązkowych 25% subwencji) następuje, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a. działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz

b. średnia liczba pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy zostanie utrzymana na poziomie 100%.

2. Dodatkowy zwrot do 50% subwencji będzie konieczny, w przypadku gdy:

a. Przedsiębiorca wprawdzie prowadzi działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji

ale

b. Nastąpił spadek średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy, przy czym:

- jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie od 50 - 100% - wówczas należy zwrócić dodatkowo od 0% do 50% subwencji - proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia, lub

- jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie niższym od 50% - wówczas należy  zwrócić dodatkowo 50% subwencji,

3. Przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu 100 % subwencji w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) lub w przypadku gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej.

 

MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

 

1. Umorzenie 75% subwencji (zwrot tylko obowiązkowych 25% subwencji) następuje, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a. działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz

b. poziom zatrudnienia zostanie utrzymany na poziomie co najmniej 100% oraz

c. wykazana zostanie strata gotówkowa na sprzedaży większa niż̇ 25% wartości subwencji.

2. Dodatkowy zwrot do 50% subwencji będzie konieczny, w przypadku gdy:

a. strata gotówkowa na sprzedaży będzie mniejsza niż 25% subwencji – należy zwrócić nie więcej niż 25% subwencji, proporcjonalnie do wielkości straty, czyli im mniejsza strata tym większy procent zwrotu.

Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja finansowa, rozumiana jest w zależności od formy działalności jako:

  • dla przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość́ - odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów,
  • dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie księgi przychodów i rozchodów -  kwota wykazanej straty,
  • dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie - skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży,

oraz

b. nastąpi spadek średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę̨ zawarcia Umowy, w stosunku do średniego stanu zatrudnia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień́ 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r, przy czym:

  • jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie od 50 - 100% - wówczas należy zwrócić dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji finansowej– proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
  • jeżeli średnie zatrudnienie utrzymane zostanie na poziomie niższym od 50% – wówczas należy zwrócić dodatkowo od 25% kwoty subwencji finansowej.

 3. Przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu 100 % subwencji w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) lub w przypadku gdy nastąpi otwarcie likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej.

W przypadku utrzymania stanu zatrudnienia należy pamiętać o zasadach przeliczania ilości osób zatrudnionych:

Pracownicy – sumujemy ułamkowe części etatów, 1 etat = 1 pracownik. W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą

Zleceniobiorcy (osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne) – każda osoba liczona jest jako 1 etat = 1 pracownik, bez względu na ilość wypracowanych godzin

Osoby na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych – każda osoba liczona jest jako 1 etat = 1 pracownik, bez względu na wielkość etatu sprzed urlopu,

 

Należy pamiętać, że PFR ocenia stan zatrudnienia wg dokumentów ZUS – zatrudniony musi więc widnieć w zestawieniu osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.