Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”) wprowadzono nowe regulacje związane z delegowaniem pracowników oraz pracą zdalną.

1)      Ustawodawca dokonał zmiany brzmienia art. 3 ust. 1 tzw. ustawy o COVID-19, wprowadzając regulację, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

 

2)      Na mocy przepisów przejściowych – art. 7 oraz 8 Ustawy, do delegowania pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

a) stosuje się przepisy w nowym brzmieniu nadanym Ustawą,

b) pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia określone w art. 4 ust. 1 i 2 w nowym brzmieniu (nie stosuje się art. 4a ww. ustawy) - do upływu okresu 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi – zatem warunki zatrudnienia w tym okresie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, które dotyczą:

          1)      norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;

          2)      wymiaru urlopu wypoczynkowego;

          3)      wynagrodzenia za pracę;

          4)      bezpieczeństwa i higieny pracy;

          5)      ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego;

          6)      zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;

          7)      zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 Kodeksu pracy;

          8)      należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3)      Dodatkowo, przepis art. 10 Ustawy zawiera regulację, że w przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19 (zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a zwolnieniu z obowiązku opłacenia podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.