Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przedstawiamy zasady kumulacji oraz obliczania wysokości pomocy publicznej udzielanej przez państwo w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

  1. ZASADY KUMULACJI POMOCY PUBLICZNEJ – PRZESTRZEGANIE LIMITU 800 TYS EURO

Pomoc publiczna nie może przekroczyć limitu 800 tys. euro, jednak należy pamiętać, ze limit ten odnosi się wyłącznie do pomocy przyznanej w ramach Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej. W tej sekcji kumulacji podlegają (a więc łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 800 tys. euro):

- pomoc z PFR,

- pożyczka z PUP (art. 15zzd tarczy antykryzysowej),

- zwolnienie ze składek ZUS (art. 31zo tarczy antykryzysowej),

- zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 15p tarczy antykryzysowej),

- ulgi przyznawane przez gminy dot. należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania (art. 15zzze tarczy antykryzysowej),

- odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych (art. 15zzzf tarczy antykryzysowej).

 

Kumulacji w ramach Sekcji 3.1 nie podlegają:

- pomoc z PUP w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników i dla samozatrudnionych (art. 15zzb, 15zzc i 15zze),

- formy pomocy niestanowiące pomocy publicznej, np. pomoc z WUP,

- pomoc de minimis.

 2. ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ, O KTÓRĄ MOŻE UBIEGAĆ SIĘ PODMIOT UPRAWNIONY

 

Podmiot spełniający kryteria określone dla poszczególnych rodzajów pomocy publicznej, która podlega kumulacji w ramach sekcji 3.1, może ubiegać się o tą pomoc jedynie w takiej wysokości, która nie doprowadzi do przekroczenia limitu 800 tys. euro.

 

Aby prawidłowo obliczyć w jakiej wysokości może zostać przyznana pomoc należy uwzględnić następujące dane:

Czy i jakie podmioty są powiązane z podmiotem wnioskującym o pomoc. Definicję podmiotu powiązanego zamieszczamy poniżej (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Jeżeli istnieją podmioty powiązane, należy wziąć pod uwagę czy przyznana został im pomoc publiczna podlegająca kumulacji w sekcji 3.1, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Po zsumowaniu pomocy przyznanej dotychczas wszystkim podmiotom powiązanym oraz na swoją rzecz, podmiot będzie mógł właściwie obliczyć wysokość pomocy o jaką może się ubiegać.

 

Powiązania pomiędzy podmiotami mogą mieć różny charakter. Bierze się zatem w tym przypadku pod uwagę zarówno powiązania formalne, jak i występujące za pośrednictwem osób fizycznych lub grup osób fizycznych działających wspólnie, nie bierze się natomiast pod uwagę relacji partnerstwa.

 

"Przedsiębiorstwa powiązane" oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 

- przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

  

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, również uznaje się za powiązane. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

 

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.