Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Informujemy, iż w dniu 11 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 lipca  o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację.

Ustawa umożliwi uzyskanie wsparcia ze środków publicznych przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Rozwiązania przyjęte w ustawie stanowią uzupełnienie tzw. Tarczy antykryzysowej, która nie obejmuje przedsiębiorstw, w stosunku do których złożono wniosek restrukturyzacyjny lub o ogłoszenie upadłości.

Pomimo, że ustawa dotyczy rozmaitych przyczyn trudnej sytuacji przedsiębiorców uzasadniających udzielenie wsparcia, do dnia 31 grudnia 2021 r. może obejmować przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku epidemii COVID-19 (w tym też okresie realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy publicznej może być dofinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

FORMY POMOCY:

I. Pomoc na ratowanie – pożyczki

 • Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.
 • Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, - ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy.
 • Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Udzielenie pożyczki może zostać uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu.

II. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

 • Z tej formy pomocy mogą skorzystać tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
 • Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu.
 • Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.
 • Warunkiem otrzymania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest wdrożenie przez przedsiębiorcę uproszczonego planu restrukturyzacji.

III.     Pomoc na restrukturyzację

 • Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
 • Pomoc ta jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.
 • Pomoc na restrukturyzację może być udzielana w formie pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. Pomoc na restrukturyzację może być także udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.
 • Przyznanie pomocy na restrukturyzację uwarunkowane jest wdrożeniem planu restrukturyzacji załączonego do wniosku. Pomoc na restrukturyzację może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią przedsiębiorca zapewni wkład własny w koszty restrukturyzacji. Wkład własny nie może pochodzić z udzielonej wcześniej pomocy i co do zasady ma stanowić co najmniej 50% udziału w przewidywanych przez przedsiębiorcę.

 

DLA KOGO:

Pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy, który:

1) podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;

2) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym;

3) nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja;

4) nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany przez żadnego przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:

a) ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej,

b) jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację może zostać udzielona przedsiębiorcy, o którym mowa powyżej:

a) spełniającemu warunki określone w art. 141 ust. 2 tej ustawy albo

b) niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 ustawy Prawo upadłościowe

 

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację może być udzielona wszystkim przedsiębiorcom bez względu na wielkość.

 

Pomoc dla MŚP:

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielana tylko mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu warunki określone w pkt a)-b) powyżej, w sytuacji, znajduje się w trudnej sytuacji oraz całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Dodatkowo, pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.

 

ORGAN:

Pomoc będzie udzielana przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub Agencję Rozwoju Przemysłu, w imieniu i na rzecz ministra, jeżeli minister powierzy spółce udzielanie pomocy.

WNIOSEK:

Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy.

Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, a udzielenie pomocy będzie następować w drodze decyzji.

OGRANICZENIA:

Powyższe formy pomocy mogą być udzielane danemu przedsiębiorcy raz na 10 lat i, jeśli dotyczy ona mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy a łączna wartość pomocy nie przekracza 10 mln EUR, nie wymaga indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

 

Co istotne, ustawa wprowadza ograniczenie, iż maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego:

1) członków organów nadzorczych,

2) członków organów zarządzających, w szczególności członków zarządów,

3) głównych księgowych,

4) kierowników, w szczególności dyrektorów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,

5) zastępców kierowników, w szczególności zastępców dyrektorów

– przedsiębiorcy, któremu udzielono pomocy, nie może przekroczyć, w okresie od dnia udzielenia pomocy do dnia przypadającego po upływie roku od dnia, w którym upłynął okres, na jaki udzielono pomocy, 400% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

PODSUMOWANIE:

Pomoc udzielona na podstawie ustawy jest zwrotna w całości. Zwrot dotyczy zarówno kwoty głównej jak i odsetek. Szczegóły spłat, okresy w którym będzie udzielona pomoc oraz pozostałe formy rozliczeń dla poszczególnych rodzajów pomocy (w szczególności pomocy na restrukturyzację) będą uzgadniane indywidualnie – wydana będzie decyzja.

Z informacji na stronie arp.pl wynika, że:

„Logika proponowanego w ustawie wsparcia przedstawia się następująco. Przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie – gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.”

 

W załączeniu przesyłamy pełną treść ww. ustawy. 

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.