Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm finansowane przez PARP z Grupy PFR. Wnioski można składać w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. po zalogowaniu się na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.

Poniżej przekazujemy najważniejsze informację. Odsyłamy również do głównej strony PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

 Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa śląskiego składają wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

1. Cel finansowania: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

2. Wysokość otrzymanej dotacji: Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 429 827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Dokładne wyliczenia wskazane zostały w TABELI STAWEK JEDNOSTKOWYCH.

Nie jest wymagany wkład własny. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wypłacane jest w formie zaliczki, która wynosi 100% dofinansowania. 

DOTACJA NIE PODLEGA ZWROTOWI, NIE JEST KONIECZNE ROZLICZENIE SIĘ Z NIEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

3. Na co można przeznaczyć środki: Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. 

4. Kto jest uprawniony: Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który:

  • ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, 
  • nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014. 

5. Definicja średniego przedsiębiorcy: Średni przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro po zsumowaniu zatrudnienia i obrotów z podmiotami powiązanymi partnerskimi. Przy jednoczesnym braku spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Określając stan zatrudnienia wliczamy wszystkich zatrudnionych: w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, właściciela jeżeli pracuje w przedsiębiorstwie.

Jeżeli zatrudniamy mniej niż 50 pracowników – wówczas, aby utrzymać status ŚP musimy spełniać warunek obrotów - roczny obrót pomiędzy 10 mln euro a 50 mln euro lub roczna suma bilansowa pomiędzy 10 mln euro a 43 mln euro (po zsumowaniu zatrudnienia i obrotów z podmiotami powiązanymi partnerskimi).

(W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.) 

6. Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :

stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;

lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Uwaga: Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

7. Stan zatrudnienia: określony na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie. (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy. Oznacza on:

Ilość godzin pracy w ciągu dnia – 8,

Ilość godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,

Okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.

W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

8. Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej wg stanu na koniec 2019 r.:

Jeśli Twoja firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów. W tym celu zsumuj kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach Twojej firmy) i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;

Przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;

Przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;

Wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące. 

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.