Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, że nadal trwa nabór wniosków o wypłatę subwencji z  Polskiego Funduszu Rozwoju. Szereg podmiotów, z którymi współpracujemy otrzymało już wnioskowane wsparcie. Dlatego zachęcamy do składania wniosków. Poniżej wskazujemy warunki, których spełnienie jest konieczne dla uzyskania subwencji z PFR, a także podstawy wyliczenia maksymalnej kwoty subwencji z rozróżnieniem dla mikro- oraz małych i średnich firm.

 

  • Wszystkie podmioty ubiegające się o subwencję muszą posiadać status przedsiębiorcy (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, bądź wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, również spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą).

 

  • Ponadto na dzień składania wniosku przedsiębiorca spełnia warunki: prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 

  • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. Działalność w tym dniu nie była zawieszona.

 

  • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

  • U przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

 

  1. Mikrofirmy

Zatrudnienie: od 1 do nie więcej niż 9 pracowników. Ustalenie w oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. Pracownikami są osoby związane stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Obrót/suma bilansowa: roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Sumy powinny dotyczyć roku 2019.

Wysokość przyznanej subwencji:

Liczba pracowników

Kwota bazowa

 

Powyższe kryteria pozwalają na wyliczenie wysokości subwencji. Kwota bazowa przewiduje trzy progi spadku obrotów. Dla każdego progu przewidziana jest inna kwota bazowa, którą mnożymy przez ilość zatrudnionych pracowników – wówczas otrzymujemy maksymalną kwotę subwencji:

spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50% - 12.000 zł na jednego pracownika

spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%  - 24.000 zł na jednego pracownika

spadek o co najmniej 75% aż do 100% - 36.000 zł na jednego pracownika.

 

UWAGA! Na potrzeby wyliczenia wysokości subwencji przyjmuje się inną definicję pracownika niż ta wskazana w pkt. a).

Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy i zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, osoba współpracująca, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej. Przy obliczeniach nie uwzględnia się przedsiębiorcy. Na potrzeby ustalenia wysokości subwencji finansowej należy również uwzględniać pracowników zatrudnionych na niepełne etaty.

 

  1. MŚP

Zatrudnienie: nie przekraczające ilości 249 pracowników. Ustalenie w oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. Pracownikami są osoby związane stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Obrót/suma bilansowa: roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Sumy powinny dotyczyć roku 2019.

Uprawniony nie jest jednocześnie Mikrofirmą lub nie jest beneficjentem Programu DP.

Wysokość przyznanej subwencji:

Spadek przychodów ze sprzedaży (spadek obrotów gospodarczych)

Poziom przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 r.

 

Powyższe kryteria pozwalają na wyliczenie wysokości subwencji. Przewidziane zostało rozróżnienie na trzy progi spadku obrotów, dla których wskazano odpowiedni procent przychodów, który będzie wyznaczał maksymalną kwotę subwencji:

 

spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50% - maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 4% przychodów osiągniętych w 2019 r.

spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75% - maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 6% przychodów osiągniętych w 2019 r.

spadek o co najmniej 75% aż do 100% - maksymalna kwota subwencji stanowić będzie 8% przychodów osiągniętych w 2019 r.

 

UWAGA! Niezależnie od powyższych wyliczeń maksymalna kwota subwencji w żadnym razie nie może przekroczyć 3 500 000 złotych. Próg ten w każdym powyższym przypadku jest progiem maksymalnym.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.