Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że obecnie są w toku prace legislacyjne nad tarczą 3.0 (projekt ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – obecnie rozpatrywany na posiedzeniu Senatu). Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje przebieg procesu legislacyjnego. Po uchwaleniu ostatecznego tekstu ustawy, podobnie jak przy poprzednich (Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0) przesłana zostanie do Państwa pełna tabela obejmująca najważniejsze zmiany. Tymczasem, aby uniknąć natłoku informacji, poniżej przesyłamy wyciąg najistotniejszych projektowanych zmian w ustawie:

1. Zmiana niektórych warunków koniecznych dla uzyskania poszczególnej pomocy finansowej

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także jednorazowa pożyczka w kwocie do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów mogą zostać przyznane, jeżeli uprawniony prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 2. Nowe kategorie podmiotów zwolnionych ze składek odprowadzanych do ZUS-u i zmiana niektórych kryteriów przyznania

Samozatrudniony korzystający z tzw. ulgi na start - zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. należne od płatnika składek będącego przedsiębiorcą podejmującym działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmującym ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli przychód w pierwszym miesiącu, za który składany będzie wniosek, nie był wyższy niż 15.681 zł albo był wyższy niż 15.681 zł i jednocześnie uzyskany w lutym 2020 roku dochód nie przekroczył 7 000 zł.

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na: obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za okres od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. Przysługuje płatnikowi będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, u którego przychód w pierwszym miesiącu, za który składany będzie wniosek, był wyższy niż 15.681 zł i jednocześnie uzyskany w lutym 2020 roku dochód nie przekroczył 7 000 zł.

 3. Zmiany dotyczące gospodarki odpadami

Przedłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Przedłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane.

Wprowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji odpadów w wersji papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO.

Przedłużenie terminów sporządzania sprawozdań za 2019 r. z 30 czerwca 2020 r. do: 11 września 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 31 października 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 4. Postępowania sądowe i administracyjne

Terminy w postępowaniach sądowych i administracyjnych, które nie rozpoczęły biegu lub których bieg został wstrzymany z powodu ogłoszenia stanu epidemii, rozpoczną bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0.

Przewiduje się możliwość odbywania posiedzeń sądowych za pomocą środków komunikacji na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Możliwe będzie, pod pewnymi warunkami, przeprowadzenie (zamiast przewidzianego przepisami posiedzenia jawnego lub rozprawy) posiedzenia niejawnego.

5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, a także osobie objętej ubezpieczeniem społecznym rolników, jedynie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Rozwiązania antylichwiarskie

Nieważność umowy przewłaszczenia mieszkania osoby fizycznej na zabezpieczenie zobowiązań, pod warunkami określonymi w ustawie.

Zakaz prowadzenia egzekucji z nieruchomości służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jeżeli egzekwowana wierzytelność jest mniejsza niż 1/20 wartości nieruchomości.

Zakaz przeprowadzania licytacji z nieruchomości służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

7. Podpis zaufany i osobisty

Po wejściu w życie ustawy tarczy 3.0., z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. podpis zaufany oraz podpis osobisty stosowany w sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, w szczególności zawierania i zmiany umów w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wywoła takie same skutki prawne jak podpis własnoręczny.

 

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.